Referenties

Programma architect WMO keten
In 2021 en 2022 werkte Ria weer bij de Gemeente Rotterdam aan de applicaties in de zorgketen. Aanleiding was dat de applicatie van Wigo4it overgenomen werd door de gemeente. Dit was een goede gelegenheid om de hele keten van applicaties logischer in te delen en onderling te koppelen.

Solution architect MDM
In 2020 werkte Ria van Rijn als solution architect bij het CAK aan het data management rond de eigen bijdrage voor de WMO. 

Domeinarchitect Zorg Wigo4it
Wigo4it ontwikkelt en beheert onder andere een backoffice applicatie in het domein zorg (WMO en Jeugd) voor enkele grote gemeenten. Ria van Rijn is aangetrokken voor het begeleiden van de agile bouwteams bij het moderniseren van de architectuur van deze applicatie. Zij gebruikte daarbij veel interactieve workshops met werkvormen van Liberating Structures. Dit leidde tot een gedragen, modulaire architectuur ontworpen volgens de principes van Domain Driven Design en gebaseerd op events, micro services en API's. Zij werkt als architectuur owner samen met de product owner en de agile teams, maar ook met demand managers en projecten bij de gemeenten. 

Informatie Adviseur Diergaarde Blijdorp
Atelier Helder sponsort Diergaarde Blijdorp niet alleen met geld maar ook in natura. Ria zet hiervoor met veel plezier haar kennis en ervaring in.

Decentralisaties AWBZ en Jeugd Gemeente Rotterdam
Het Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam grijpt de decentralisaties aan om de toegang van burgers tot zorg en ondersteuning integraal te organiseren. Als gevolg daarvan wil zij ook haar informatievoorziening anders inrichten. Ria van Rijn is als project architect betrokken bij dit programma. Zij heeft de kaders voor de nieuwe processen en informatievoorziening ontworpen. Daarna  werkte zij mee aan het implementeren en het verder verbeteren ervan.

Datawarehouse APMT
APM terminals heeft een nieuwe, volledig geautomatiseerde containerterminal op Maasvlakte II ingericht. Onderdeel van dit omvangrijke project was de implementatie en inrichting van het volledige applicatielandschap. Ria van Rijn ontwierp - op grond van de informatiebehoeften van de organisatie - de informatievoorziening en de gegevensverzameling (data warehouse), die de applicaties overstijgt. Die is nodig voor bijvoorbeeld KPI rapportages en een dashboard voor productiviteit. De gegevensverzameling biedt ook informatie voor het voortdurend optimaliseren van de operatie op de terminal.

Boven Terminal voorzieningen ECT
ECT was bezig haar informatievoorziening meer op concernniveau in te richten. Dit is belangrijk voor de bedrijfsvoering, maar vooral voor klanten en ketenpartners. Daarvoor zetten ze nieuwe voorzieningen in, zoals BizTalk en Sharepoint. Het inrichten ervan gebeurde incrementeel. Het eerste project was het inrichten van de communicatie met douane en klanten over de import van containers. Ria van Rijn van Atelier Helder ontwierp het boven terminal datamodel, de orkestraties op de servicebus en de functionele specificaties. Verder werkte zij mee aan het ontwikkelen van de boven terminal architectuur.

Onderzoek applicatielandschap Sociale Zaken
Voor de sector Sociaie Zaken van de gemeente Tilburg deed Atelier Helder een onderzoek naar de geschikheid van het huidige applicatielandschap in het licht van de doelstelling van Sociale Zaken: betere dienstverlening tegen lagere kosten voor individuen en voor de samenleving als geheel. Als het applicatielandschap niet voldeed, dan moesten de nieuwe onderdelen passen binnen de referentie architecturen van respectievelijk de keten (KARWEI), landelijk (NORA en GEMMA) en de concern informatie architectuur van de gemeente Tilburg. Bovendien moesten ze beoordeeld worden op beheer(s)baarheid, gebruiksvriendelijkheid, kosten en impact op het verandervermogen van de organisatie.

Architectuurverkenning Geo-informatie
De vijf grote gemeenten van Noord Barabant (Eindhoven, Tilburg, 's Hertogenbosch, Breda en Helmond) wilden geografische informatie beter benutten en inzetten om hun beleidsambities te ondersteunen. Om die ondersteuning goed tot stand te brengen moest geografische informatie geïntegreerd kunnen worden met de administratieve informatie en – door middel van zaakgericht werken – in de processen, diensten en beleidsprogramma’s van de gemeenten. De architectuurverkenning, die Atelier Helder samen met Corstens Informatie-architectuur uitvoerde, geeft een helder beeld van de laatste stand van zaken, de verwachte toekomstige ontwikkelingen en dus de kansen en de wensen voor het gebruik van geo-informatie op de langere termijn. Het was de ambitie van de gemeente Tilburg deze verkenning uit te werken tot een breed gedragen geo-informatiearchitectuur.

Implementeren werken onder architectuur
Voor de gemeente Utrecht werkte Atelier Helder aan de implementatie van gemeentebreed werken onder architectuur. Om dit te realiseren werd langs twee sporen gewerkt. Enerzijds werd de architectuur zelf geactualiseerd door middel van het invullen van het Utrechts Architectuur Raamwerk met algemene principes, richtlijnen voor inrichting en ontwerp, modellen en standaards. Anderzijds werd gewerkt aan het inpassen van de architectuurprocessen in de andere processen (BiSL, ITIL) en aan draagvlak voor het werken onder architectuur o.a. door het faciliteren van de architectuur community.

Adviesrapport GEMMA & Handhaving
Voor EGEM (nu KING) heeft Ria van Rijn van Atelier Helder in samenwerking met de architecten van EGEM en materiedeskundigen van de gemeenten Tilburg en Rotterdam een advies bij GEMMA voor Handhaving geschreven. Dit document was een aanvulling op de bestaande GEMMA architecturen, die uitsluitend vanuit het perspectief van dienstverlening geschreven waren. In het adviesrapport zijn aanvullingen en wijzigingen op zowel de GEMMA procesarchitectuur als de GEMMA informatie-architectuur opgenomen. Voor document zie: GEMMA architectuur

Programma van eisen Handhaving
Ook de handhaving moest veranderen als gevolg van de WABO en het Besluit Omgevingsrecht (BOR). Voor de afdeling Handhaving van de gemeente Tilburg stelde Atelier Helder een programma van eisen voor hun informatievoorziening op. Deze moest uiteraard voldoen aan de eisen van de BOR en die van de Tilburgse architectuur.

Plannen van resultaat bij Thuis Op Straat (TOS)
TOS wil resultaatgericht werken. Atelier Helder heeft voor TOS uitgewerkt hoe zij hun logboek kunnen ombouwen van een puur registrerende applicatie naar een applicatie waarmee zij hun activiteiten kunnen plannen, registreren en evalueren.

Second Opinion Zaaksysteem
Voor de gemeente Leiden heeft Ria van Rijn van Atelier Helder een second opinion gegeven op een advies over de aanschaf van een nieuw zaaksysteem.

Architectuurverkenning WABO
Atelier Helder heeft samen met een aantal medewerkers van de gemeente Tilburg uitgewerkt hoe de voor de WABO benodigde wijzigingen kunnen passen in de concern informatie architectuur. Bovendien is voor de korte en de langere termijn aangegeven welke componenten hergebruikt kunnen worden.

Studiedag IT architect bij de overheid
Ria van Rijn van Atelier Helder verzorgde een van de presentaties voor deze studiedag van het SBO..  

Workshops werken onder architectuur
Voor de gemeente Ede verzorgde Ria een viertal workshops over werken onder architectuur. In deze workshops werd aandacht besteed aan het architectuurproduct, het proces en aan relevante aspecten met betrekking tot veranderen. In de workshops was veel ruimte voor de cursisten om zelf onderwerpen uit hun eigen praktijk aan te dragen.

Deelarchitectuur documentmanagement
Voor de gemeente Tilburg werkte Atelier Helder aan een deelarchitectuur voor documentmanagement. Deze deelarchitectuur gaat uit van proces- en zaakgericht werken en de nieuwste inzichten daarover in de GEMMA. Documentmanagement wordt voorlopig nog naast zaakgericht werken gepositioneerd. Uitgewerkt werd aan welke eisen de inrichting van beide stromen moest voldoen, wil het verleggen van de informatiestroom van DMS naar zaakgericht werken en kanaalintegratie (integratie van inkomende en uitgaande communicatie via post,- e-mail en internet) efficiënt kunnen verlopen. Ook werd aandacht besteed aan digitale archiefvorming en digitale duurzaamheid.

Architectuurverkenning Keten Handhaving
Voor de keten Handhaving van de gemeente Rotterdam stelde Atelier Helder een architectuurverkenning op. In deze verkenning werd – uitgaande van de diverse processen in de keten – beschreven waaruit de informatiebehoefte van de processen bestaat. Vervolgens werd uitgewerkt welke soorten gegevens uit welke bronnen – met name de basis- en kernregistraties – hiervoor beschikbaar moesten zijn en welke functionaliteit daarbij nodig was. Tenslotte werd aangegeven welke componenten in de huidige infrastructuur beschikbaar waren en welke er nog ontwikkeld moesten worden.

Studiedag Service Gerichte Architectuur (SGA)
Voor de gemeente Leeuwarden organiseerde Atelier Helder een studiedag over de principes van de Service Gerichte Architectuur. Deze principes werden toegelicht met twee praktijk gevallen: de ontwikkeling van het e-depot (het digitaal archief) en de ontwikkeling van een systeem voor de uitvoering van de omgevingsvergunning in de gemeente Rotterdam.
Kern van deze dag:
 1.Ga uit van maatwerk processen en leidt daarvan de (herbruikbare) bedrijfsservices af.
2. Assembleren wordt de norm, dus een service gerichte architectuur is noodzakelijk.

Referentie Architectuur
Voor de gemeente Tilburg actualiseerde Atelier Helder de referentie architectuur. Door de ICT visie op de ontwikkelingen voor de periode 2008-2012 had het werken onder architectuur een nieuwe impuls gekregen. De architectuur werd geformuleerd in termen van principes en beleidslijnen aangevuld met referentie architecturen, op de domeinen internet, zaken, gegevens en virueel kantoor. Bovendien werd de stuurcyclus uitgebreid met werken onder architectuur.

Thuis Op Straat (TOS)
Thuis op Straat (TOS) werkt in buurten die onleefbaar dreigen te worden. Hun filosofie in een notendop: als de kinderen weer buiten spelen, dan is de buurt weer leefbaar. Ria van Rijn ondersteunde TOS bij het ontwikkelen van hun logboek. Het logboek is een web applicatie waarin elk TOS team hun werk van die dag en hun bevindingen vastlegt. Vanuit het logboek worden management rapportages gegenereerd. Onderdelen van het jaarverslag voor de subsidieverstrekker worden ook automatisch gegenereerd.

Dienstverlening
Ria van Rijn heeft in dienst van de Gemeente Rotterdam onder andere een domeinarchitectuur voor dienstverlening opgesteld. Tevens heeft zij het architectuurproces dat nodig was om in dit domein onder architectuur te kunnen werken ingericht. Ook de bijbehorende sjablonen voor project start architecturen zijn onder haar verantwoordelijkheid ontwikkeld. Met de Rotterdamse architectuur heeft zij in 2007 meegedaan aan het Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur en de inspiratieprijs gewonnen. 

Omgevingsvergunning
De implementatie van de omgevingsvergunning in Rijnmond is extra complex omdat daar meerdere partijen (gemeentediensten, deelgemeenten, DCMR, veiligheidsregio en waterschappen) bij betrokken zijn. Regie op de afhandeling in de midoffice is daarom cruciaal. Samen met de architecten uit het projectteam Omgevingsvergunning heeft Ria van Rijn een architectuur voor de omgevingsvergunning opgesteld.

>> Naar contact pagina